Bases de la promoció

1. Empresa Organitzadora

L'empresa organitzadora de l'acció "XEC AMAZON_MÉS MÚTUA" (d'ara endavant, "l'Acció"), que es regula mitjançant les bases presents (d'ara endavant, "Bases"), és SERPRECO CORREDORIA D'ASSEGURANCES SA, amb domicili a VIA LAIETANA, nº39, 2a planta, 08003 Barcelona (d'ara endavant, SERPRECO).

 

2. Duració i àmbit territorial

Pel benefici de "XEC AMAZON_MÉS MÚTUA", la vigència serà des de l'1 d'abril de 2022 a l'1 d'abril de 2023SERPRECO es reserva el dret a modificar o cancel·lar, sense necessitat de justificació i en qualsevol moment, les presents Bases Legals i l'Acció.

L'acció serà vàlida per a tot el territori espanyol. Andorra no estarà inclosa.

 

3. Objecte

Aquesta campanya permetrà als clients (Prenedors) ja existents de SERPRECO de beneficiar-se d'un benefici en forma de xec de 30 euros de l'empresa AMAZON de manera gratuïta (d'ara endavant, "Benefici"). Aquests clients podran ser només persones físiques majors d'edat amb capacitat per a contractar assegurances a través de SERPRECO.

 

4. Beneficiaris

Podran beneficiar-se de l'acció aquells que compleixin les següents condicions:

  • Que contractin una nova assegurança de forma anual renovable.
  • Que en el moment de la contractació sigui prenedor de, almenys, una assegurança amb Serpreco com a mediador de forma anual renovable i al corrent de pagament.

5. Els beneficis de la Campanya

Tal com s'indica a l'objecte, el benefici és el que s'indica a continuació:

 

  • Targeta Amazon online per import de 30 euros.
 6. Com accedir al benefici millora de preu
  • Per accedir a aquest benefici, el client haurà de ser client de Serpreco, disposar ja d'una pòlissa en vigor anual renovable i al corrent de pagament i contractar i emetre almenys una pòlissa amb SERPRECO com a mediador, entre l'1 d'abril de 2022 i l'1 d'abril de 2023.
  • Assegurances temporals de duració inferior a un any o de prima anual inferior a 100 euros queden excloses d'aquest benefici.
  •  Amb independència del nombre total de pòlisses noves contractades i de la modalitat, el màxim de xecs a entregar a un mateix prenedor serà de 10 xecs de 30 euros cadascun. 
L'entrega del xec es realitzarà durant la primera anualitat de la pòlissa, en cap cas, futures renovacions i 60 dies després de tenir el rebut cobrat. 
El xec regal d'Amazon.es* estarà subjecte als termes i condicions d'ús d'Amazon al moment d'emissió d'aquest. https://www.amazon.es/gp/help/customer/display.html/?nodeId=200656270
 
7. Exclusions
A la contractació del benefici de la campanya queden excloses de la promoció els reemplaçaments, és a dir, els riscos ja assegurats a través de Serpreco.
 
8. Acceptació de les bases
Els participants, pel simple fet de participar enla present acció, accepten les seves bases i el criteri de SERPRECO quant a la resolució de qualsevol qüestió derivada d'aquest.
 
9. Publicitat de les bases
Les presents bases de l'acció XEC AMAZON_MÉS MÚTUA es troben en disposició del públic a la pàgina web de la companyia a https://landing.serpreco.com/mas-mutua/
 
10. Protecció de Dades
Per a possibilitar l'expedició dels xecs regal d'Amazon, els beneficiaris dels mateixos consenten expressament que SERPRECO comuniqui les seves dades personals a Amazon, entenent-se que, de no mediar aquest consentiment exprés, renuncien al xec regal. L'ús del xec regal està subjecte a les condicions fixades per Amazon, i el tractament de les dades personals per part d'Amazon es regeix per la seva política de privacitat, que pot consultar-se aquí: https://www.amazon.es/gp/help/customer/display.html?nodeId=GX7NJQ4ZB8MHFRNJ