Bases de la promoció

1. Empresa Organitzadora: L’empresa organitzadora de l’acció “Member get member” (d’ara endavant, “l’Acció”), que es regula mitjançant les bases (d’ara endavant, “Bases”), és Asistencia Sanitaria Colegial, Sociedad Anónima de Seguros, amb domicili a Avinguda Josep Tarradellas, 123-127, 08029 Barcelona (d’ara endavant ASC).

2. Durada i àmbit territorial: Pel benefici de “Member get member”, la vigència serà des de l’1 de març de 2023 a l’1 de gener de 2024.ASC es reserva el dret a modificar o cancel·lar, sense necessitat de justificació i en qualsevol moment, les presents Bases Legals i l’Acció.
L'acció serà vàlida per a tot el territori espanyol. Andorra no estarà inclosa.

3. Objecte:Aquesta campanya permetrà als clients (assegurats) ja existents d’ASC a través de la corredoria de La Mútua dels Enginyers (SERPRECO, corredoria d’assegurances SA*) beneficiar-se d’un benefici en forma de 2 anys amb la tarifa de l’assegurança de salut brindada (a excepció de possible canvi de tarifa per canvi de tram d’edat, però no s’aplicarà cap altra pujada) (producte ASC COMPLETA) si recomanen a un familiar o persona de confiança donar-se d’alta del producte ASC COMPLETA (sempre que aquest contracti el producte recomanat i no l’anul·li durant 2 anys). De la mateixa manera, aquests nous clients assegurats d’ASC a través de la corredoria d’assegurances de La Mútua dels Enginyers, podran gaudir durant 6 mesos d’un descompte del 25% sobre la tarifa de l’assegurança contractada. Aquests nous clients, els quals gaudiran del descompte del 25% mencionat anteriorment, podran ser únicament persones físiques majors d’edat amb capacitat per contractar assegurances a través de la corredoria de La Mútua dels Enginyers (SERPRECO, corredoria d’assegurances) d’entre 18 a 55 anys (ambdós inclosos).

4. Beneficiaris: Podran beneficiar-se de l'acció aquells que compleixin les següents condicions:

a) Clients ja assegurats d’ASC que recomanin un familiar o persona de confiança:

    • o Que en el moment de la recomanació (contractació) sigui assegurat d’ASC a través de Serpreco, corredoria d’assegurances i estigui al corrent de pagament de les primes d’assegurances d’ASC intermediades per Serpreco.

b) Nous clients d’ASC que contractin per recomanació d’un assegurat d’ASC amb intermediació de Serpreco:

    • Que en el moment de la contractació tinguin entre 18 i 55 anys i contractin el producte ASC Completa a través de Serpreco, corredoria d’assegurances, i siguin recomanats per ell per un assegurat d’ASC a través de Serpreco, corredoria d’assegurances.

5. Els beneficis de la Campanya: Tal com s’indica a l’objecte, el benefici és el que s’indica a continuació:

a) Per a clients ja assegurats d’ASC que recomanin un familiar o persona de confiança:

  • benefici en forma de 2 anys amb la tarifa de l’assegurança de l’assegurança de salut blindada sense augments de prima fins a l’1/1/2026 (a excepció de possible canvi de tarifa per canvi de tram d’edat).

Per a nous clients d’ASC que contractin per recomanació d’un assegurat d’ASC amb intermediació de Serpreco que contractin el producte ASC Completa:

    • 6 primers mesos d’un descompte del 25% sobre la tarifa de l’assegurança contractada.

6.1. Com accedir al benefici tarifa de salut blindada sense augments de prima fins a l’1/1/2026: 

  • Per accedir a aquest benefici el client haurà de ser client d’ASC a través de Serpreco, disposar ja d’una pòlissa en vigor anual renovable i al corrent de pagament on el mediador de la pòlissa sigui SERPRECO.

6.2. Com accedir al benefici 6 primers mesos de descompte del 25% sobre la tarifa de l’assegurança contractada: 

  • Per accedir a aquest benefici, el client haurà de tenir entre 18 i 55 anys i contractar el producte ASC Completa a través de Serpreco, corredoria d’assegurances. Aquests clients hauran d’aportar un document o evidència de recomanació per un assegurat d’ASC a través de Serpreco, corredoria d’assegurances i que aquest es trobi al corrent de pagament.

7. Exclusions

A la contractació del benefici de la campanya queden excloses de la promoció els reemplaçamentsés a dir, els riscos ja assegurats a ASC. Assegurats que no compleixin amb els requisits de contractació i criteris de selecció d’ASC podran quedar exclosos de la promoció.

En cas d’impagament del rebut, es deixarà d’aplicar qualsevol benefici.

8. Acceptació de les bases

Els participants, pel simple fet de participar en la present acció, accepten les bases i el criteri d’ASC quant a la resolució de qualsevol qüestió derivada d’aquest.

9. Publicitat de les bases

Les presents bases de l’acció MEMBER GET MEMBER es troben a disposició del públic a la pàgina web https://landing.serpreco.com/ca/bases-promocion-asistenciasanitaria/.

10. Protecció de Dades

Per a possibilitar el gaudiment del benefici, els beneficiaris dels mateixos hauran de consentir expressament que SERPRECO comuniqui les seves dades personals a ASC, entenen que, de no mitjançat el consentiment exprés, renuncia al benefici.

* Assegurança intermediada per Serpreco, Corredoria d’Assegurances S.A., corredoria vinculada a La Mutualitat dels Enginyers, M.P.S. Responsabilitat Civil i Caució concertades. Núm.J00609 Registre Administratiu de Mediadors d’Assegurances. El corredor recomana aquesta promoció sobre la base d’una anàlisi objectiu, oferint l’assessorament personalitzat al client que el sol·liciti per a la contractació d’una assegurança d’assistència sanitària, conforme a la vigent Llei de distribució d’assegurances.