Avís legal i Política de privacitat

1. Dades d’identificació

En compliment amb el deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les següents dades:

L’empresa titular de www.mutua-enginyers.com,  www.mutua-ingenieros.com, www.serpreco.com, www.mutuavalors.com, www.crouco.com i www.inspiritmutua.com i dels blogs especificats en aquest enllaç (d’ara endavant els “Llocs web de l’Entitat”) és La Mutualitat de Previsió Social del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya a prima fixa (d’ara endavant l’Entitat), amb domicili a aquest efecte al carrer Via Laietana 39, 2n de Barcelona (08003) i amb número de C.I.F.: V-08430191, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona en el foli 18, volum 25.405, fulla núm. B-87.907, inscripció 1a, Gestora de Fons de Pensions núm. G.01 i inscrita amb el núm.0099 en el RMPSV de Catalunya i amb el núm. P-3159 en el Registre d’entitats asseguradores de la DGSFP.

A més del titular, i depenent del servei gestionat, consultat o contractat, s’ha de donar detall de la resta d’empreses del grup “La Mútua”, que es detallen a continuació:

  • Serpreco, Corredoria d’Assegurances, S. A., Corredoria d’Assegurances de l’Associació, Col·legi i Mútua dels Enginyers Industrials de Catalunya amb domicili a Via Laietana 39, 2n de Barcelona (08003) i amb número CIF: A-58852518, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, volum 10.882, llibre 9822, foli 1 i fulla 127.830 i en el Registre administratiu especial de mediadors d’assegurances, de corredors de reassegurances i dels seus alts càrrecs amb el núm. J00609. Té concertada una assegurança de Responsabilitat Civil i Caució de conformitat amb l’art. 27 del Real Decret-Llei 3/2020.
    Mutuavalors dels Enginyers, EAFI, S.L.O. amb domicili a  Via Laietana 37, 2n, 1a de Barcelona (08003) i amb número de CIF: B-63.634.778, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona en el volum 37.110, foli 51, fulla B-298.772 i inscripció 1a i en el Registre Administratiu d’Empreses d’Assessorament Financer de la CNMV amb el número 73.
    Crouco Agència de Subscripció, S.L. amb domicili a la Via Laietana 39, 2n de Barcelona (08003) i amb número de CIF: B-64911183, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, foli 197, volum 40.638, fulla núm. B-370281, inscripció 1a i en el Registre Administratiu d’Agències de Subscripció de la DGSFP amb la clau AS-45.

Correu electrònic de contacte: correo@mutua-ingenieros.com.

2.  Usuaris 

L’accés i/o ús d’aquest portal de l’Entitat atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les condicions generals d’ús aquí reflectides. Les citades condicions seran aplicables independentment de les condicions generals de contractació que si s’escau resultin d’obligat compliment.

3. Ús del portal 

Els llocs web de l’Entitat proporcionen accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (d’ara endavant, “els continguts”) en internet pertinents a l’Entitat o als seus llicenciadors als quals l’USUARI pugui tenir accés. L’USUARI assumeix la responsabilitat d’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per a accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l’USUARI serà responsable de proporcionar informació veraç i lícita. A conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial d’aquesta. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que l’Entitat pot oferir a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no utilitzar-los per a (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (iii) provocar danys als sistemes físics i lògics de l’Entitat, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o a qualsevol altre sistema físic lògic o que sigui susceptible de provocar els danys anteriorment esmentats; (iv) intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. L’Entitat es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, en el seu judici, no resultin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, l’Entitat no serà responsable de les opinions publicades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres vies de participació.

4. Ús de cookies

Quan es navega per qualsevol dels llocs web de l’Entitat, vostè dóna el seu consentiment per a la instal·lació de cookies en els seus sistemes (bé sigui amb l’acceptació expressa de l’avís o mitjançant la mera navegació). Les cookies són petits arxius de text que emmagatzema el navegador dins del disc dur del seu ordinador.

Cookies emprades

El lloc web empra cookies de dos tipus principals: pròpies i de tercers.

L’ús de cookies pròpies es necessària perquè quan un USUARI navegui per qualsevol llocs web de la Mútua, són funcions habituals d’aquestes cookies facilitar que el servidor corresponent pugui reconèixer la cookie i proporcionar informació sobre la seva última visita, així com per a la gestió de sessions en cas que l’USUARI accedeixi emprant el seu usuari i contrasenya.

D’altra banda, els llocs web de la Mútua empren cookies de terceres parts amb la finalitat de recollir dades demogràfiques per a identificar tendències d’accés als llocs web i estadístiques d’ús d’aquests.

Desactivació de cookies

La majoria dels navegadors admeten l’ús de cookies de manera automàtica, però l’USUARI pot configurar el seu navegador per a ser avisat a la pantalla del seu ordinador de la recepció de cookies i, d’aquesta manera impedir la seva instal·lació en el seu disc dur.

Per a facilitar la tasca de desactivació de cookies, es dóna detall a continuació per als navegadors més emprats:

Així mateix, ho informem que l’Entitat en cap cas utilitza aquestes cookies per a obtenir informació dels USUARIS de la seva pàgina web, ni registra les seves adreces IP.

5. Propietat intel·lectual 

L’Entitat per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots el drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, sons, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials utilitzats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de l’Entitat o dels seus llicenciats. Tots els drets reservats. En virtut del qual s’ha disposat en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de l’Entitat. L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de l’Entitat. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc portar del seu ordinador o en qualsevol altre suport disc sempre que sigui, exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigui instal·lat en les pàgines de l’Entitat.

6. Exclusió de garanties i responsabilitat 

L’Entitat no es fa responsable, en qualsevol cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions als continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius als continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho.

7. Modificacions 

L’Entitat es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu portal i canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.

8. Enllaços

En el cas que en qualsevol lloc web de l’Entitat es disposés d’enllaços o enllaços a altres llocs d’internet, l’Entitat no exercirà cap mena de control sobre els llocs i continguts esmentats. En cap cas l’Entitat assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertinent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap dels enllaços citats o altres llocs d’internet. Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap mena d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

9. Dret d’exclusió 

L’Entitat es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i/o els serveis oferts sine necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

10. Generalitats

L’Entitat perseguirà l’incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

11. Modificació de les presents condicions i durada 

L’Entitat podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres degudament publicades.

12. Legislació aplicable i jurisdicció 

La relació entre l’Entitat i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.